Print this page
วันศุกร์, 03 พฤษภาคม 2562 12:11

รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนดิน

           รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนดิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน