Print this page
วันจันทร์, 28 มกราคม 2562 09:40

รายงานการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไป บ้านหนองมาลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

           รายงานการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ไป บ้านหนองมาลา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน