สำนักงานปลัด

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 089 221 5598

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวจุไรรัตน์ สงเปือย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสมยศ วิเชียรชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสุชาลินี ศรีวะสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไชมณี แก้วไสย์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชำนาญ ทองน้อย

นักการภารโรง

นายวีระวัฒน์ พรมษร

พนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการ

นางอุบล ทองน้อย

จ้างเหมาแม่บ้าน

นายบัญญัติ เวนุอาธร

จ้างเหมาเวรยาม

นายณัฐวุฒิ เวนุอาธร

จ้างเหมาขับรถดับเพลิง

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ