Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวจุไรรัตน์ สงเปือย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสมยศ วิเชียรชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศรี มาตขาว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสุชาลินี ศรีวะสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไชมณี แก้วไสย์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชำนาญ ทองน้อย

นักการภารโรง

นายวีระวัฒน์ พรมษร

พนักงานขับรถยนต์

จ้างเหมาบริการ

นางอุบล ทองน้อย

จ้างเหมาแม่บ้าน

นายบัญญัติ เวนุอาทร

จ้างเหมาเวรยาม

นายณัฐวุฒิ เวนุอาธร

จ้างเหมาขับรถดับเพลิง

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ