กองคลัง

นางสาวสุจิตรา มาตขาว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 097 334 3032

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุจิตรา มาตขาว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวชนัญชิดา เคนคำภา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางอนัดตา โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพิไลวรรณ ศรีวสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ