Hot News :
กองคลัง

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวชนัญชิดา เคนคำภา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางอนัดตา โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพิไลวรรณ ศรีวสุทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ