หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 089 221 5598

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 089 221 5598

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 064 901 0441

นายเกรียงไกร เดชพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 096 547 3088

นางสาวปราณี ภูกองเมฆ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 099 216 4659

นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรศัพท์ 091 828 2644

นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 091 828 2644

นายอภิศักดิ์ ปทุมวัน

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 096 816 0893

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ