Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวปราณี ภูกองเมฆ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอภิศักดิ์ ปทุมวัน

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ