สายตรงผู้บริหาร

ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กที่นี่
คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 0817917734

นายสมหมาย มุละสีวะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 0832469316

นางสาวทัศนีย์ พันธ์เดช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 0925391188

นางสาวชมภูนุช ศรีวะสุทธิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 0852099988

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 089 221 5598

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ 089 221 5598

(นางสาวสุจิตรา มาตขาว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 097 334 3032

นายเกรียงไกร เดชพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 096 547 3088

นางสาวปราณี ภูกองเมฆ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 099 216 4659

นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทรศัพท์ 091 828 2644

นายสำรวย ศรีวะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทรศัพท์ 091 828 2644

นายอภิศักดิ์ ปทุมวัน

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ 096 816 0893

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ