Print this page
วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564 10:24

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1