ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร การนำโดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ นายวินัย คำเพราะ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านในเขตตำบลนาโส่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2566 ณ สถานที่จัดเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่ได้กำหนด เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งให้หมู่บ้านเสนอแผนงานโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบลมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดการดำเนินงาน และรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะได้รวบรวมแผนงานและโครงการมาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ต่อไป

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th หรือที่ลิงก์ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

          วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ