ข่าวกิจกรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามาบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา และให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีอันเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ คณะผู้บริหารองค์กรจึงเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของคณะผู้บริหารตลอดจนมีส่วนร่วมในการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ได้กล่าวถึงการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานควรจัดทำเพื่อตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้แก่ รายงานประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการผ่านมา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงในการตรวจสอบ หรือค้นคว้าข้อมูล จากการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลได้ง่าย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ที่จัดทำขึ้นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมา ของคณะผู้บริหารและช่วยในการประกอบการวางแผนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อภารกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประเมินผ่านช่องทางการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเข้าผ่านทางเว็บไซต์ระบบ ITAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Polcy ไปสู่การปฎิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ