วันเสาร์, 01 เมษายน 2566 16:17

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามาบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา และให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีอันเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ คณะผู้บริหารองค์กรจึงเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของคณะผู้บริหารตลอดจนมีส่วนร่วมในการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ได้กล่าวถึงการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานควรจัดทำเพื่อตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้แก่ รายงานประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการผ่านมา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้าถึงในการตรวจสอบ หรือค้นคว้าข้อมูล จากการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลได้ง่าย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ที่จัดทำขึ้นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมา ของคณะผู้บริหารและช่วยในการประกอบการวางแผนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ