วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 13:57

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

          กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561-2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี

         แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561-2564 ) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรมฝโครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้มีการทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการนำไปเป็นกรอบและแนวทางในการของบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

         ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฎิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะบริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น องค์การบิหารส่วนตำบลนาโส่จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ