วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

“สร้างวิถีชุมชนให้น่าอยู่ สู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สากล บนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ภายในปีพุทธศักราช 2562”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบสาธารณูประโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง การรวมกลุ่มของเกษตรกร และพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
 2. ดำเนินการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตโดยเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นภูมิป้องกันยาเสพติด ด้านสุขภาพอนามัยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาพยาบาลควบคู่กับยาแผนปัจจุบันและปลูกพืชสมุนไพร ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ดำเนินการด้านกาiจัดการศึกษาควบคู่คุณธรรม ให้โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้หวงแหนศิลปะ วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ดำรงสืบไป
 3. ดำเนินการให้มีระบบบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชนทุกตำบล ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ดำเนินการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความคุ้มครองจากสังคมรวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และประเทศต่อไป
 5. ดำเนินการส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรม และการท่องเที่ยว โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษา การเรียนรู้และแหล่งทุน
 6. ดำเนินการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาประชาชนให้มีความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งมีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 7. ดำเนินการบริหารจัดการองค์กร โดยเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบการทำงานและความโปร่งใสของนักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชน ให้เข้าถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ตามระบบการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ

 

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. เพื่อให้ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ
 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อยใจแก่คนในท้องถิ่น
 5. เพื่อการคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว
 6. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 7. เพื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีนันทการอย่างมีคุณภาพเพียงพอ
 9. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความ ตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าของวัฒนธรรมที่ดี
 10. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเป็นระบบอย่างทั่วถึง
 11. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ