นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-7917734

นางสาวอนุสศินี นิลวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 089-2215598

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาโส่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และอำนวยการท้องถิ่น ดังนี้

[ 23-06-2565 ] Hits:78

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกระจายอำนาจให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามาบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา และให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีอันเป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ คณะผู้บริหารองค์กรจึงเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของคณะผู้บริหารตลอดจนมีส่วนร่วมในการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ได้กล่าวถึงการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานควรจัดทำเพื่อตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ ได้แก่ รายงานประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการผ่านมา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ขึ้น...

[ 05-04-2565 ] Hits:168

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ